Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Disclaimer

 

Algemeen
Via deze website biedt Voxer B.V. bezoekers de mogelijkheid informatie te vinden over Voxer B.V. en haar dienstverlening, alsmede contact te leggen met Voxer B.V.
Door de websites binnen het domein Voxer.nl te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.

 
Disclaimer
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. Ondanks het feit dat Voxer B.V. zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Voxer B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Voxer B.V. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Voxer B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand en het gebruik van de geboden informatie geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.
Deze website verwijst, al dan niet door middel van hyperlinks, naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Voxer B.V. niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Het gebruik van deze informatie van derden geschiedt voor eigen rekening en risico.
Voxer B.V. behoudt zich het recht voor om content te allen tijde zonder opgaaf van redenen te weigeren of te verwijderen. U kunt Voxer B.V. helpen eventuele fouten te corrigeren door uw bevindingen naar info@Voxer.nl te sturen.

 
Privacyverklaring
Voxer B.V. respecteert de privacy van bezoekers en gebruikers van deze website en hanteert daarbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens als richtlijn. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij worden verzameld.
Voorts houdt Voxer B.V. algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag op haar website. Hiermee kan Voxer B.V. haar dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens. Mocht u vragen hebben over het privacybeleid van Voxer B.V. op deze website, dan kunt u een e-mailbericht sturen naar: infovoxernl

 
Intellectuele eigendomsrechten
De op deze website geboden informatie mag worden gedownload en geprint voor eigen persoonlijk gebruik. Voxer B.V., respectievelijk rechthebbende derden, behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de website en hierop gepresenteerde content (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voxer B.V., over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Hyperlinks naar de website(s) van Voxer B.V. zijn niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Voxer B.V. Dit geldt ook voor het plaatsen van links naar onderliggende pagina’s, zogenoemde ‘deeplinks’.

 
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Voxer B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Voxer B.V. op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Voxer B.V. of u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers van Voxer B.V. en de aan Voxer B.V. gelieerde rechtspersonen.

 
Toepasselijk recht
Op deze internetsite, de disclaimer en de privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer en de privacyverklaring zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer en de privacyverklaring discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

 
Wijzigingen
Voxer B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze voorwaarden) te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn per wijzigingsdatum van kracht. Er kan een aankondiging van de wijziging(en) in de voorwaarden gedurende een beperkte tijd op de website gepubliceerd worden. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.